fbpx

Si vvoi mi ti ricu 'a virità
e' non sacciu si ccriu o si non criu,
ma u fattu è chistu: appena trasu ccà,
dintr'all'anima mi parra Ddiu.

Mi parra cu' la vuci di n'amicu
n'amicu i chiddi chi ssù sempre amici,
di chiddi propriu di lu tempu anticu
e non ti sacciu diri chi mmi dici...

Mi dici, comu fussi chianu chianu,
cu 'na buntà ch'è bbuntatusa assai,
mi dici: < fai lu bonu cristianu
e llassa diri e non ti penti mai...

Chi vvò sapiri dill'Eternità?
furmiculi ti trovi ammenz'e peri
si vvardi 'nterra, ma si vvardi ccà
fumia l'ancenzu tra li to' pinzeri...

Torna, figghiolu, e non badari a nnenti,
e quando ciangirai pi ttinnirizza
la prima lacrimedda d'annucenti,
ddha' intra 'nci sugnu Eu, ddintra ddha' schizza...>

(Nicola Giunta)
Commediografo, favolista, bibliotecario, poeta reggino (1895-1968).